You are here: Home AKTUALNOŚCI Aktualnośći 1% podatku w 25-lecie KSM - DZIĘKUJEMY!

1% podatku w 25-lecie KSM - DZIĘKUJEMY!

1% podatku to wsparcie młodzieży KSM diecezji zamojsko-lubaczowskiej w realizacji celów Statutowych. DZIEKUJEMY!!!

 

Rozdział 2
Cel, zadania, środki

§13
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

§14
Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:

 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 • szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 • angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
 • angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 • wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 • wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 • otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 • troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

§15
Zadania, o których mowa w paragrafie 14, Stowarzyszenie realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania.

 • Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp.
 • A nadto: * spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia; * zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe; * poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno – patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.) video-kino; * biblioteki, taśmoteki, videoteki, czytelnie, środki społecznego przekazu, zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.; * działalność gospodarcza zwłaszcza działalność wydawnicza oraz kolportaż prasy i książek katolickich z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe; * katolickie domy Stowarzyszenia, sale zebrań, świetlice, ogniska, domy rekolekcyjne, schroniska, obiekty sportowe; * symbole organizacyjne.

Copyright © 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.